Arvosteluperusteet

Tanssiurheilu on arvostelulaji, jossa käytetään koulutettuja tuomareita kilpailijoiden paremmuuden määrittelemiseksi. Erilaisissa kilpailuissa käytetään Suomessa tuomareita seuraavasti:

SM-, GP- ja kansainväliset kilpailut      7 tuomaria
Kansalliset ja alueelliset kilpailut 5 tuomaria
Piiri-, seura- ja harjoituskilpailut 3 tuomaria

Lattialla on kilpailussa alku- eli karsintakierroksilla samanaikaisesti 8-16 paria, joista jokainen tuomari omalta osaltaan merkitsee rastilla ne parit, jotka hän haluaisi nähdä seuraavalla kierroksella. Jatkoon pääsevät eniten rasteja keränneet, joka kierrokselta vähintään puolet kilpailevista pareista.

Loppukilpailussa tuomarin on sijoitettava parit paremmuusjärjestykseen antamalla jokaiselle parille sijoitus. Tuomariston antamat pisteet lasketaan skating-majoriteetilla, jolloin eniten ykkössijoja saanut pari on voittaja.

Pystytanssiparien arvosteluperusteet:

Tahti ja perusrytmi:

Pari tanssii tahdissa, kun askelia otettaessa painonsiirto tapahtuu tarkalleen samanaikaisesti musiikin vastaavien iskukohtien kanssa. Perusrytmin noudattamisella tarkoitetaan askelten suorittamista oikealla tahdinosalla ja kestoltaan oikea-aikaisena. Toistuvat poikkeamat em. kohdissa heikentävät parin sijoitusta.

Liikeradat:

Kun tanssija liikkuu, hänen vartalonsa eri osat tekevät liikeratoja: eteneminen, kaartaminen, kääntyminen sekä nousut ja laskut. Latinalaistansseissa myös lantion liikkeet otetaan huomioon arvostelussa.

Vartalolinjat:

Vartalolinjat muodostavat tanssiparin kokonaiskuvan liikkeiden suorituksen kaikissa vaiheissa sekä pysähdyksissä. Osatekijöinä ovat myös käsien, selän, hartioiden, lantion ja jalkojen linjat sekä pään ja niskan asennot.

Jalkatekniikka:

Arvostelussa kiinnitetään huomiota kantapään ja jalkaterän oikean jalkatekniikan mukaiseen käyttöön, jalkaterien asentoon ja yhteen vienteihin sekä jalkaterän liikkeen hallintaan.

Taiteellinen vaikutelma:

Tanssillisuus ja eri tanssien luonteen tulkinta, koreografian esitystapa, ilmeikkyys ja tehokkuus muodostavat taiteellisen vaikutelman.

Arvostelun painottaminen:

Kukin tuomari painottaa arvosteluaan eri osille. Yleensä tekniikan painoarvo on 60%. Tekniikka jakautuu tasan itse tanssitekniikan, rytmin sekä tanssin luonteen ilmentämisen kesken. Taiteellinen vaikutelma muodostaa loput 40% siten, että 15% tulee koreografiasta, 15% esiintymisestä ja loput 10% persoonallisuudesta.

Tuomariston työ on vaativa. Kunkin tanssisuorituksen arvioitiin jää vain noin 10-15 sekuntia, kun lattialla on 6-7 paria. Vielä vähemmän aikaa jää, kun lattialla on vaikkapa 12 paria. Koska pari ei tiedä milloin kukin tuomari seuraa juuri heidän esitystään, on tanssin koko suorituksen oltava ehyt ja toimiva.

Kokeneet tuomarit valitsevat ensin tanssillisesti parhaat parit suoraan jatkokierroksille ja keskittyvät sen jälkeen muiden parien kohdalla tarkempaan suoritusarviointiin. Vasta finaalissa jokaisen suoritusta on katsottava mahdollisimman tarkkaan paremmuuksien selville saamiseksi.


Pyörätuolitanssin arvosteluperusteet: 

  1. Musiikki, tahti ja perusrytmi

  2. Liike ja liikeradat

  3. Tanssiasento, otteet ja vartalolinjat

  4. Jalkatekniikka / kelaustekniikka

  5. Koreografia, tanssillisuus ja karisma


Musiikki, tahti ja perusrytmi:


Arvostelussa katsotaan ensisijaisesti, suorittavatko tanssijat liikkeensä musiikin tahdissa ja asianomaisen tanssin perusrytmiä sekä luonnetta noudattaen.

Musiikkiin tanssiminen koskee sekä pysty- että pyörätuolitanssijoita. Pyörätuolitanssijan keinot tähän ovat single- ja duotanssissa sekä combi latinalaistansseissa mm. tahtiin kelaukset, pyörimiset ja pään, käsien, käsivarsien sekä vartalon liikkeet. Combitanssissa vakioissa rytmiä ilmennetään vartalon ja pään liikkeiden avulla. Tanssijoiden tulee ilmentää musiikkia iskujen, tahtien sekä rytmin lisäksi kuhunkin tanssiin kuuluvalla karaktäärillä taidokkaasti, jopa melodisesti.

Perusrytmin noudattamisella tarkoitetaan kyseisen tanssin perusliikejärjestelmään kuuluvien askelten, liikkeiden ja kelausten suorittamista oikealla tahdinosalla ja niin, että ne ovat aika-arvoltaan oikeankestoisia – esimerkiksi hidas ja nopea – sekä kestoltaan oikeassa suhteessa keskenään.

Jos arvosteltavina on useampia pareja tai singletanssijoita, jotka eivät tanssi tahdissa eivätkä perusrytmissä, määräytyy heidän keskinäinen paremmuutensa näiden arvosteluperusteiden kohtien 2–5 mukaan. Parit tai tanssijat, jotka eivät ole tehneet virheitä tahdin tai perusrytmin suhteen, asetetaan arvostelussa aina kyseisten parien edelle.


Liike ja liikerajat:

Arvostelussa on todettava, vastaavatko tanssijoiden suorittamat liikkeet kyseessä olevan tanssin suoritustekniikkaan kuuluvia liikeratoja. Tämä koskee sekä yksittäisten liikkeiden suoritusta että liikesarjojen kokonaisrakennetta. Pyörätuolitanssijalla tulee olla hyvä pyörätuolin hallinta.

Liikeratoihin sisältyvät eteneminen, kaartaminen, kääntyminen, nousut ja laskut sekä näissä ilmenevät suunnan ja nopeuden muutokset. Liikeratoja ovat myös vartalon eri osien keskinäisen asennon muutokset vartalon kokonaissijainnin muutosten lisäksi. Jalkatekniikkaan sisältyvien jalkaterän liikkeiden ei katsota kuuluvan liikeratoihin. Liikeratoihin sisällytetään myös latinalaistansseihin kuuluvat lantion liikkeet.

Tämän lisäksi arvostelussa on huomioitava tanssijoiden liikkeiden vauhti, luisto, varmuus ja joustavuus sekä tasapainon hallinta.


Tanssiasento, otteet ja vartalolinjat:

Vartalolinjoilla tarkoitetaan tanssiparin tai tanssijan kokonaiskuvaa liikkeiden suorituksen kaikissa vaiheissa sekä liikkumattomissa asennoissa. Pyörätuolitanssijalla tulee olla pyrkimys pystyyn istuma-asentoon, suoraan niskalinjaan sekä kohotettuun pään asentoon. Pystytanssijalla tulee olla hyvä ryhti.

Combitanssissa vakiotanssit tanssitaan suljetussa otteessa ja latinalaistansseissa voidaan tanssia yhden tai kahden käden otteissa tai ilman otetta. Duotanssissa kaikki otteet ovat sallittuja kaikissa tansseissa. Otteita ja asentoja voidaan sovittaa parikohtaisesti parhaan suorituksen aikaansaamiseksi. Latinalaistansseissa combipari, joka tanssii suurimmaksi osaksi ilman otetta ja ilman vuorovaikutusta ja yhteyttä toisiinsa, tulee arvostella alemmaksi kuin pari, joka tanssii vuorovaikutteisessa harmoniassa käyttäen erilaisia tanssiotteita monipuolisesti.

Arvosteltavia osatekijöitä ovat tasapaino, pään asennot, käsien ja jalkojen linjat, selkä-, hartia- ja lantiolinjat sekä vartalon oikea ja vasen sivulinja.


Jalkatekniikka:

Pystytanssijan arvostelussa on huomioitava kantapään ja jalkaterän oikean jalkatekniikan mukainen käyttö, jalkaterien asennot ja yhteen viennit sekä jalkaterien liikkeiden hallinta.


Koreografia, tanssilluus ja karisma:

Tuomaroinnissa arvostellaan myös tanssin rytmin tulkintaa, huomioiden koreografian taiteellisuus ja musiikkiin eläytymisen taso. Koreografiat tulee olla tehty karakteristisesti kuhunkin tanssiin sopiviksi.

Hyvin ja taidokkaasti suoritettu yksinkertainenkin koreografia on tärkeämpi kuin kuvioiden lukumäärä. Kuvioiden lukumäärä ja niiden taso voi olla arvostelukriteerinä silloin, kun kilpailijat ovat muutoin samalla tasolla.

Tilan käyttö lattialla tulee olla monipuolista ja oikeasuuntaista häiritsemättä muita tanssijoita. Vasten tanssisuuntaa ei saa tanssia. Tanssiasennot voivat korostaa tanssin luonnetta, mutta niiden ei tule olla pääasia tanssissa.

Tanssin luonne ja emotionaalinen sisältö, musiikista nauttiminen, tulee näkyä ilmaisussa ja kehon kielessä.

Henkilökohtainen tulkinta koostuu yksilöllisyydestä, luovuudesta, spontaaniuudesta sekä kiehtovuudesta yhdessä kilpailusuorituksen kanssa.


Freestyle:

Freestylen arvostelussa kiinnitetään huomiota valitun musiikin ja koreografian yhteensopivuuteen. Soveltuvin osin noudatetaan samoja arvosteluperusteita kuin muutenkin tuomaroinnissa. Lisäksi kiinnitetään huomiota tanssin tekniseen taitavuuteen ja vaikeusasteeseen sekä koreografiaan ja sen esittämiseen.

Nostot ja akrobaattiset liikkeet ovat sallittuja, mutta jos ne muodostavat pääosan esityksestä, vaikuttaa se arvostelussa kielteisesti. Pyörätuolinkäyttäjä ei saa tanssia lattialla ilman pyörätuolia tai ilman pyörätuolin läsnäoloa. Myös jos pyörätuolinkäyttäjä poistuu pyörätuolistaan esim. lattialle muutoin kuin esityksen alkua tai loppua korostamaan, vaikuttaa sekin sijoitukseen kielteisesti. Lisäksi arvostelua heikentävät myös kaatumiset, ylimääräisen rekvisiitan käyttö, pukusääntöjen rikkominen ja esityksen sääntöjenmukaisesta pituudesta poikkeaminen.

Liikeilmaisun tulee olla tanssijan ikään nähden sovelias. Vahvuuden, energian, voiman, sensuaalisuuden, intohimon, välittämisen ja kiintymyksen ilmaisut ovat sallittuja, mutta väkivallan ja seksuaalisuuden korostaminen on kiellettyä.

Tuomaristo asettaa esitykset paremmuusjärjestykseen kaikkien osallistujien tanssittua.